Anatomia człowieka > Układ krwionośny > Serce

Serce

Serce jest to narząd, który jest położony w części środkowej jamy klatki piersiowej. Położony jest w śródpiersiu przednim między obu workami opłucnej, do przodu od kręgosłupa i ku tyłowi od mostka. Większa część serca leży po stronie lewej, tylko niewielka część jest położona po stronie prawej od linii pośrodkowej.

Odróżnia się w nim podstawę (skierowaną ku górze, w stronę prawą, ku tyłowi) oraz koniuszek (skierowany do przodu, w stronę lewą i ku dołowi). Wyróżnia się na nim trzy powierzchnie: mostkowo-żebrową (przednią), przeponową (tylno dolną) oraz powierzchnie płucną (znajdującą się po stronie lewej).

Na powierzchni serca znajdujemy kilka charakterystycznych tworów. Zewnętrzną granicę między przedsionkami i komorami tworzy bruzda wieńcowa. Między komorami znajduje się bruzda międzykomorowa przednia i tylna. Dodatkowo na prawym brzegu występuje wcięcie koniuszka serca.

Zastawki serca

Serce posiada cztery zastawki. Są to dwie zastawki przedsionkowo-komorowe oraz zastawka aorty i zastawka pnia płucnego. Zastawki przedsionkowo-komorowe, zwane żylnymi, są przyczepione do pierścieni włóknistych, które okalają ujścia przedsionkowo-komorowe. Właściwa zastawka składa się z płatków. W prawym ujściu żylnym znajdują się trzy płatki (przedni, tylny, przyśrodkowy - zastawka trójdzielna), a w lewym dwa (przedni, tylny - zastawka dwudzielna, mitralna). Do wolnych brzegów płatka przyczepiają się struny ścięgniste, beleczki mięśniowe i mięśnie brodawkowate. Zastawki aorty i pnia płucnego różną się od opisanych powyżej. Ich płatki są kształtu półksiężycowatego. Środek wolnego brzegu płatka jest wzmocniony grudką płatka półksiężycowatego. Wzdłuż wolnego brzegu płatka biegnie obłączek. Każdemu płatkowi odpowiadają trzy zatoki pnia płucnego i trzy zatoki aorty.

Jamy serca

Przedsionek prawy jest podobny do sześcianu. Z przedniej ściany uwypukla się do przodu uszko lewe. W górnej ścianie znajduje się ujście żyły głównej górnej. W ścianie przyśrodkowej widzimy zastawkę żyły głównej dolnej, guzek międzyżylny, zastawkę zatoki wieńcowej. W Ścianie przyśrodkowej leży dół owalny oraz jego zastawka i rąbek. Ścianę boczną stanowi grzebień graniczny, a ścianę dolną - ujście przedsionkowo-komorowe.

Komora prawa ma kształt ostrosłupa trójściennego. Do ważniejszych tworów wchodzących w jej skład należą: stożek tętniczy prawy, grzebień nadkomorowy, beleczki mięśniowe, ujście przedsionkowo-komorowe i zastawka trójdzielna, mięśnie brodawkowate (przedni, tylny, przegrodowy), ujście pnia płucnego i zastawka pnia płucnego.

Przedsionek lewy jest bardzo podobny do przedsionka prawego. Uszko lewe znajduje się na ścianie przedniej. Wewnątrz niego znajdują się liczne mięśnie grzebieniaste. Ścianę dolną stanowi ujście przedsionkowo-komorowe lewe.

Komora lewa poosiada dwukrotnie grubszą ścianę niż komora prawa. Również jest kształtu ostrosłupa trójściennego i zawiera: ujście przedsionkowo-komorowe lewe i zastawkę dwudzielną, mięśnie brodawkowate (przedni, tylny), ujście aorty i jego zastawkę.

Przegroda serca składa się z dwóch części. Przegrody międzyprzedsionkowej i przegrody międzykomorowej. Oddziela ona prawą połowę serca od lewej.

Ściana serca

Ściana serca ma budowę trójwarstwową. Wewnętrzna warstwa to wsierdzie, środkowa - śródsierdzie, a zewnętrzna - nasierdzie. Wsierdzie składa się ze śródbłonka, blaszki właściwej i tkanki podwsierdziowej. Nasierdzie stanowi blaszkę trzewną osierdzia surowiczego. Śródsierdzie zawiera trzy składniki: szkielet serca, mięsień sercowy, układ przewodzący. Szkielet serca jest zbudowany z czterech pierścieni włóknistych i dwóch trójkątów włóknistych. Mięśniówka przedsionków składa się z włókien powierzchownych i głębokich, a mięśniówka komór z zewnętrznej warstwy skośnej, środkowej warstwy okrężnej i wewnętrznej warstwy podłużnej. Układ przewodzący to: węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-komorowy, odnoga wspólna, lewa i prawa odnoga, rozgałęzienia końcowe.

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..