Anatomia człowieka > Układ mięśniowy > Powierzchowne mięśnie szyi

Powierzchowne mięśnie szyi

Mięsień szeroki szyi

Mięsień szeroki szyi znajduje się w okolicy przedniej i bocznej szyi bezpośrednio pod skórą. Rozpoczyna się w tkance podskórnej okolicy podobojczykowej na wysokości trzeciego żebra i kończy na powięzi przyuszniczej i żwaczowej oraz w kącie ust, a także powyżej podstawy żuchwy. Czynność mięśnia polewa na unoszeniu skóry szyi z podłoża wraz z tkanką podskórną. Dodatkowo pociąga on kąty ust ku dołowi i bocznie.

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

Mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy to silny mięsień przebiegający skośnie na bocznej stronie szyi. Rozpoczyna się dwiema głowami. Głowa przyśrodkowa znajduje się na powierzchni przedniej rękojeści mostka, a głowa boczna na powierzchni górnej końca mostkowego obojczyka. Przyczep końcowy znajduje się na powierzchni bocznej wyrostka sutkowatego oraz kresy karkowej górnej. Do czynności mięśnia należy zginanie głowy ku bokowi oraz obracanie jej w stronę przeciwległą. Przy tym mięsień unosi twarz ku górze. Dodatkowo współpracując z mięśniem przeciwległym może pociągać głowę do przodu.

Układ mięśniowy

© 1998-2003 by Anatomix @ anatomia.net.pl - wszystkie prawa zastrzeżone..